Την ημέρα που ξέσπασαν οι συγκρούσεις: Η 21η Δεκεμβρίου 1963 μέσα από τα επίσημα κυβερνητικά ανακοινωθέντα

Τα αιματοβαμμένα Χριστούγεννα του 1963. Φωτογραφία philenews

Του ΠΕΤΡΟΥ ΠΑΠΑΠΟΛΥΒΙΟΥ

Τα επίσημα κυβερνητικά ανακοινωθέντα από το Αρχείο Ανακοινωθέντων του Γραφείου Τύπου και Πληροφοριών στη Λευκωσία, δείχνουν το κλίμα που επικρατούσε στην Κύπρο την 21η Δεκεμβρίου 1963, και περιγράφει σειρά περιστατικών που ξέσπασαν απανωτά στο νησί.

Πυροβολισμοί με ένα νεκρό

Αστυνομική ανακοίνωσις: Περί την 2:10 πρωινήν ώραν της σήμερον, αστυνομική περίπολος ανέκοψε αριθμόν Τουρκοκυπρίων εις την οδόν Ερμού, παρά τον Σύλλογον «Ολυμπιακός», και εζήτησεν παρ’ αυτών τας ταυτότητάς των προς έλεγχον. Ούτοι ηρνήθησαν να παρουσιάσουν ταύτας, αντ’ αυτού δε ήρχισαν να φωνάζουν ότε συνεκεντρώθησαν πολλοί Τούρκοι και ηκολούθησε αναταραχή. Ενώ οι αστυνομικοί προσεπάθουν να επιβάλουν την τάξιν, άγνωστος εκ του πλήθους ήνοιξε πυρ κατ’ αυτών. Οι αστυνομικοί επυροβόλησαν τότε προς την κατεύθυνσιν του προσώπου το οποίον επυροβόλει κατ’ αυτών και απεσύρθησαν διά να καλέσουν ενισχύσεις. Αύται αφίχθησαν εντός βραχέος χρονικού διαστήματος ότε η κατάστασις ετέθη υπό έλεγχον.

Αργότερον εις την σκηνήν του επεισοδίου ευρέθη νεκρός ο εκ Λευκωσίας Ζεκκή Χαλήλ, ηλικίας 25 ετών. Σοβαρώς τραυματισμένη ευρέθη ωσαύτως η Σαλιχέ Χασάν, ωσαύτως εκ Λευκωσίας, ήτις διεκομίσθη εις το Γενικόν Νοσοκομείον Λευκωσίας όπου αργότερον υπέκυψεν εις τα τραύματά της.

Περί την 3:20 π.μ. καθ’ ον χρόνον η Αστυνομία ευρίσκετο εις την σκηνήν του επεισοδίου, εξ αυτοκινήτου διερχομένου διά της οδού Ερμού ηνοίχθη πυρ δι’ αυτομάτου όπλου αποτέλεσμα του οποίου υπήρξεν ο τραυματισμός Έλληνος αστυνομικού. Οι αστυνομικοί ανταπέδωσαν το πυρ. Το εν λόγω αυτοκίνητον ανευρέθη αργότερον εγκαταλελειμένον εις μικράν απόστασιν εκ της σκηνής του επεισοδίου. Τούτο υπέστη ζημίας εκ σφαίρας.

Την 5:30 π.μ. οι Μάξιμος Γεωργίου και Ενβέρ Μεχμέτ, αμφότεροι εκ Λευκωσίας, ευρέθησαν τραυματισμένοι πλησίον της οδού Ερμού και μετεφέρθησαν εις το Γενικόν Νοσοκομείον Λευκωσίας.

Επίθεση στη συνοδεία υπουργού

Αστυνομική ανακοίνωσις: Περί την 9:50 π.μ. περιπολικόν αυτοκίνητον της Αστυνομίας συνοδεύον τον υπουργόν Συγκοινωνιών και Έργων, όστις μετέβαινεν δι’ εργασίαν εις το Τμήμα Δημοσίων Έργων, υπέστη επίθεσιν διά ράβδων, λίθων και φιαλών υπό μεγάλου αριθμού μαθητών του Τουρκικού Λυκείου εις την οδόν Ιλαρίωνος. Τα αυτοκίνητα ανεκόπησαν και οι μαθηταί επρόκειτο να επιβούν του αστυνομικού αυτοκινήτου και να αφοπλίσουν τους αστυνομικούς ότε οι αστυνομικοί έρριψαν τρεις πυροβολισμούς. Αποτέλεσμα τούτων υπήρξεν ο ελαφρύς τραυματισμός δύο μαθητών. Εντός της πόλεως διεξάγονται περιπολίαι, η κατάστασις δε ευρίσκεται υπό έλεγχον.

Ριπές κατά αυτοκινήτων

Ανακοίνωσις της Χωροφυλακής: Περί την μεσημβρίαν της σήμερον, καθ’ ον χρόνον Ελληνοκύπριος εκ Λυθροδόντα εταξίδευε διά του αυτοκινήτου του επί της οδού Λουρουτζίνας – Ιδαλίου, εις τι σημείον έξωθι του χωρίου Λουρουτζίνα δέκα περίπου άγνωστοι διέταξαν τούτον να σταματήση. Ούτος δεν εσταμάτησε και συνέχισε τον δρόμον του, ότε ερρίφθησαν κατ’ αυτού πυροβολισμοί. Ο εν λόγω Ελληνοκύπριος ετραυματίσθη ελαφρώς εις το πρόσωπον και μετηνέχθη εις το Γενικόν Νοσοκομείον Λευκωσίας διά νοσηλείαν.

Ωσαύτως περί την μεσημβρίαν της σήμερον, καθ’ ον χρόνον Τουρκοκύπριος εταξίδευε δι’ αυτοκινήτου ταξί μετά της οικογενείας του εις Λευκωσίαν, εις τι σημείον έξωθι της Λακατάμιας άγνωστοι επυροβόλησαν κατά του οχήματός του. Συνεπεία των πυροβολισμών διετρήθησαν τα ελαστικά και εθραύσθη ο οπίσθιος υελοπίναξ του αυτοκινήτου. Ο Τουρκοκύπριος μετέβη εις την Αστυνομικήν Σχολήν Στροβόλου, όπου κατήγγειλε την υπόθεσιν. Ουδείς ετραυματίσθη.

Η Χωροφυλακή διερευνά τα επεισόδια.

Όχλος ένοπλων Τούρκων

Ανακοίνωσις της Αστυνομίας: Περί την 9:50 π.μ. ώραν της σήμερον, καθ’ ον χρόνον Έλλην Κύπριος εξ Ομορφίτας ωδήγει την μοτοσυκλέτταν του εξ Ομορφίτας εις Λευκωσίαν, επυροβολήθη έξωθι του Ψυγείου Λευκωσίας ανεπιτυχώς υπό τριών Τούρκων Κυπρίων, φερόντων πιστόλια, οίτινες ευρίσκοντο επί κεφαλής μεγάλου τουρκικού πλήθους.

Περί την 10:15 π.μ. ώραν της σήμερον, καθ’ ον χρόνον το υπ’ αρ. ΤΑΕ 213 λεωφορείον, οδηγούμενον υπό Έλληνος Κυπρίου, ήλαυνεν επί της οδού Κυρηνείας – Λευκωσίας, μεταφέρον τρεις Έλληνας Κυπρίους επιβάτας, οίτινες μετέβαινον εις τας εργασίας των, επυροβολήθη δις υπό τουρκικού πλήθους, το οποίον είχε συγκεντρωθή παρά το Τουρκικόν Λύκειον. Συνεπεία των πυροβολισμών δύο των πλευρικών υελοπινάκων του λεωφορείου εθραύσθησαν. Ουδείς ετραυματίσθη.

Περί την 10:30 π.μ. ώραν της σήμερον, καθ’ ον χρόνον το υπ’ αριθ. Q41 αυτοκίνητον, οδηγούμενον υπό Έλληνος Κυπρίου, ήλαυνεν επί της οδού Κυρηνείας-Λευκωσίας, μεταφέρον τρεις Έλληνας Κυπρίους μεταβαίνοντας εις τας εργασίας των, επυροβολήθη πλειστάκις υπό τουρκικού πλήθους, το οποίον είχε συναθροισθή έξωθι του Τουρκικού Λυκείου. Δεν εσημειώθησαν θύματα ή ζημίαι.

Περί την 2:25 μ.μ. ώραν το αυτοκίνητον τύπου «βαν» υπ’ αρ. ΑΜ 323, οδηγούμενον υπό Έλληνος Κυπρίου και μεταφέρον έτερον Έλληνα Κύπριον ως επιβάτην επί της οδού Κυρηνείας – Λευκωσίας, περιεκυκλώθη παρά το Τουρκικόν Λύκειον υπό πλήθους εκ 50 περίπου Τούρκων, οίτινες ανέτρεψαν το «βαν» και επετέθησαν κατά του οδηγού και του επιβάτου. Τα δύο θύματα διεσώθησαν τη επεμβάσει σημαινόντων Τούρκων και απεστάλησαν εις το Γενικόν Νοσοκομείον Λευκωσίας. Εν εκ των θυμάτων είχε δεχθή τραύματα διά μαχαίρας, το δε έτερον ετραυματίσθη εις την κεφαλήν.

Πυροβολισμοί στη Μια Μηλιά

Ανακοίνωσις Χωροφυλακής: Σήμερον, 21ην Δεκεμβρίου 1963, περί την 4:45 μ.μ. ώραν, κατηγγέλθη υπό τριών Τούρκων Κυπρίων ότι, καθ’ ον χρόνον επέστρεφον εις Λευκωσίαν από το χωρίον Τζάος εντός του αυτοκινήτου των, περί την 3:30 μ.μ. επυροβολήθησαν ανεπιτυχώς αφού είχον διέλθη έξωθι του καφενείου της Μιας Μηλιάς. Η Χωροφυλακή επεσκέφθη την σκηνήν και εξηκρίβωσεν ότι δύο κρότοι ομοιάζοντες προς πυροβολισμούς είχον ακουσθή έξωθι του χωρίου προς την κατεύθυνσιν της Κυθραίας περί την 12:30 μ.μ. Η υπόθεσις εξετάζεται.

ΚΟΙΝΗ ΕΚΚΛΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ-ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ

Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της Δημοκρατίας συνηντήθησαν σήμερον την πρωίαν και συνεζήτησαν την δημιουργηθείσαν κατάστασιν λόγω των χθεσινοβραδινών ατυχών επεισοδίων. Ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος απευθύνουν έκκλησιν προς πάντα τα μέλη αμφοτέρων των κοινοτήτων όπως διατηρήσουν την ψυχραιμίαν των και αποφύγουν οιανδήποτε πρόκλησιν. Πάντα τα αναγκαία μέτρα έχουν ληφθή υπό της κυβερνήσεως διά την διατήρησιν της ασφαλείας και της τάξεως εν τη νήσω και την προσαγωγήν ενώπιον της Δικαιοσύνης οιουδήποτε προσώπου, παραβαίνοντος τον νόμον. Τα μέλη αμφοτέρων των κοινοτήτων προτρέπονται όπως συνεχίσουν με ηρεμίαν τας καθημερινάς ασχολίας των.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται.